Objektif ve Projektif Değerlendirme Testleri

ÇOCUK ZEKA TESTLERİ

Wisc-4 Zeka Testi: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlevleri temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile tüm ölçek zeka puanı hesaplanmaktadır. WISC-IV güncel normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarda yansıtan dönüştürülmüş puanların da vurgulanması gibi yeniliklerle Wisc-r zeka testinin yenilenmiş biçimidir.

CAS (Cognitif Assesment System) ; 5-17 yaş arası çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ve düzeyini belirler. Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde, Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesinde, Zihinsel Engelli Çocukların Değerlendirilmesinde, Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların

Stanford Binet :2 yaşından itibaren uygulanabilmektedir. 15 farklı alt testi olup dört tür zihinsel yeteneği (Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek) ölçer.

Yaş grubu ve uygulanan bireye göre değişmekle birlikte yaklaşık 30 dakika ile bir/bir buçuk saat aralığında zaman alır. Testin sonucunda kronolojik yaş ve zeka yaşı değerlendirilerek Zeka Bölümü (puanı) elde edilir.

Cattel Zeka Testi R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması BağlanToğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattelzeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Porteus Labirentleri Testi 7 yaş 6 ay ile 14 yaş

Zekanın bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

ÇOCUK KİŞİLİK VE GELİŞİM TESTLERİ

Denver II Gelişim Tarama Testi ; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne, babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:

Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

Agte Gelişim Tarama Envanteri ; 0-6 yaş arası çocuklar için uygulanan bir gelişim ölçeğidir. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Gessel Gelişim Testi 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun, kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı olsa da, gördüğünü çizebilme becerisini de ölçen bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve buna göre çocuğun zihin yaşı elde edilir.

Peabody Resim Kelime Testi 2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Özellikle alıcı dil becerilerini , kısaca kendine söyleneni anlama becerilerini ölçmek için kullanılır.

Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: Projektifkişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

Metropollitan Okul Olgunluğu Testi: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocuğun ilkokulda ihtiyacı olacak alanlardan sözcük dağarcığı, kelime, nesne bilgisi, işitsel dikkati ve yönerge takibi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi, görsel dikkat, sayı bilgisi, ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında okula başlamadan önce güçlü olduğu alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar.hakkında bilgi verir. 4-6 yaş arasına uygulanan bu test, çocuğun akademik hayata başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme şeklinde altı bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda çocuğun okula başlamaya uygun bilgiye sahip olduğu veya olmadığı ortaya çıkar. Aile bu sonuçlara göre yönlendirilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi  6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Gördüğünü çizebilme becerisinin değerlendirildiği b testte, çocuğun çizimleri değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Disletik çocukların, özllikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaşı üzeri çocuklara uygulanabilir. Görsel bellek, görsel algı ve ince motor (gördüğünü çizebilme) becerilerini ölçer. Gösterilen şeklin çizilmesi istenir bu şekiller üzerinden değerlendirme yapılır. Disletik çocukların, özellikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Beier Cümle Tamamlama Testi:

Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.

Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Değerlendirilmesinde, Planlama Problemi Olanların Belirlenmesinde, Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde ve Başarının Önceden Kestirilmesinde uygulanmaktadır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi); 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocukların aile ile ilişkileri, sosyal ilişkileri, duygusal durumları hakkında bilgi verir.

MOXO D-CPT

MOXO Devamlı Performans Testi dünyadaki birçok merkez ile birlikte hastanemizde de kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin tıp alınana girmesiyle nöropsikiatri büyük bir gelişim göstermiş ve günlük pratiğimize kullanılmaya başlanmıştır.

MOXO D-CPT çocuk ve erişkinlerde dikkat, zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendiren bilgisayar yardımı ile yapılan, duyarlılığı oldukça yüksek bir testtir.

Ölçümlediği tüm parametrelerin zaman ilerledikçe,  görsel ve sesli uyarılar eklendikçe olan değişikliğini göstermesi nedeniyle önemli ve kullanışlıdır. Böylelikle bir yandan tanı koymaya yardımcı olurken bir yandan da  çevresel etkilerin (ses ve görsel uyarı gibi) dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama becerisi üzerine etkisi değerlendirilebilmektedir.

Bu test,  kişinin dikkat profilini değerlendirmede ve başta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere tanı konmaya yardımcı bir test olarak kullanmaktadır.